Pendle TVL đạt mức cao mới gần 7 tỷ USD, mức tăng hàng tháng là 16,78%

Dữ liệu DeFiLlama cho thấy Pendle TVL đang tiến gần 7 tỷ USD, tiếp tục đạt mức cao mới; hiện là 6,982 tỷ USD, với mức tăng hàng tháng là 58,33%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr