PeckShield: Tin tặc Stake.com đã đổi 79.000 MATIC lấy BTC.b và chuyển chúng sang mạng BTC

Theo giám sát của PeckShield, tin tặc Stake.com đã chuyển 79.000 MATIC (khoảng 44.000 USD) trên Polygon sang 0x22bc…563f. Sau đó, họ kết nối nó với AVAX và chuyển đổi các MATIC đó thành BTC.b, sau đó được kết nối với mạng BTC.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights