Nền tảng thành viên NFT Hang hoàn thành vòng gọi vốn Series A trị giá 16 triệu USD

Hang, một nền tảng thành viên NFT, đã hoàn thành vòng Series A trị giá 16 triệu USD do Paradigm dẫn đầu, với sự tham gia của Tiger Global, 35 Ventures, Night Ventures và Warby Parker, cũng như người sáng lập Allbirds Good Friends. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr