Nền tảng đấu giá phi tập trung Bounce đang phát triển bot Telegram

Vào ngày 28 tháng 9, nền tảng đấu giá phi tập trung BounceFinance đã thông báo rằng họ đang phát triển bot Telegram để mở rộng sản phẩm của mình và tăng cường các giao dịch dựa trên cộng đồng. Bounce sẽ cung cấp cho các dự án những tích hợp được thiết kế riêng và các dự án có thể tận dụng nền tảng Bounce để triển khai các bot Telegram, có thể được định cấu hình với các tính năng như đấu giá, sổ đặt hàng và nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của họ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr