Maple: Số lượng tài khoản Lender vượt quá 3.000

Maple đã đăng trên nền tảng X rằng bốn tháng sau khi ra mắt chức năng tài khoản Maple, số lượng tài khoản Người cho vay đã vượt quá 3.000.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr