Mạng TON TVL vượt 362 triệu USD, tăng hơn 104% trong một tháng

Dữ liệu DefiLlama cho thấy mạng TON TVL hiện có giá trị 362 triệu USD, tăng hơn 104% so với ngày 3 tháng 5 (177 triệu USD). Ba giao thức hàng đầu về TVL sinh thái là Tonstakers (245 triệu USD, tăng hàng tháng là 21,18%), STON.fi (226 triệu USD, tăng hàng tháng là 86,96%) và DeDust (105 triệu USD, tăng hàng tháng là 99,24%).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr