Mainnet Linea đã chuyển gần 620.000 ETH, TVL đạt 1,14 tỷ đô la Mỹ

Dữ liệu Dune cho thấy 618.149 ETH đã được bắc cầu và chuyển sang mainnet Linea, số giao dịch đã lên tới 1.106.715 và số lượng địa chỉ tương tác đã lên tới 499.197. Theo dữ liệu của L2BEAT, Linea TVL hiện tại là 1,14 tỷ USD, với mức tăng 3,26% trong 7 ngày.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr