Lido Finance thông báo kế hoạch mở rộng Layer 2

Lido bước đầu sẽ hỗ trợ staking ETH thông qua stETH được wrap dưới dạng wstETH, người dùng sẽ cho phép người dùng staking trực tiếp vào các Layer 2. Đội ngũ phát triển hứa hẹn sẽ còn nhiều thông tin mới hơn trong tương lai,

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr