LFT vượt qua 0,5 USD, tăng hơn 69% trong 24 giờ

Lifeform (LFT) đã vượt qua mức 0,5 USD và hiện được niêm yết ở mức 0,5014 USD, tăng hơn 69% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr