Kinh tế Mỹ có khả năng suy thoái khi mức lạm phát cao nhất trong 40 năm

Các nhà kinh tế của Ngân hàng Trung ương Mỹ hiện dự đoán sẽ có một cuộc suy thoái ở Mỹ trong năm nay. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr