Khối lượng giao dịch của NFT WAGMI United  giảm hơn 70% trong 24 giờ qua

Khối lượng giao dịch của WAGMIUnitedNFT trong 24 giờ qua là 60,62ETH và khối lượng giao dịch trong 24 giờ đã giảm 77,85%. 

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr