Nonce

Nonce

Blockchain gồm 3 thành phần chính: Block (khối), Node và Miner (thợ đào). Mỗi block trong blockchain lại chứa 3 thành phần cơ bản bao gồm: Dữ liệu, Nonce và Hash (hàm băm). Nonce là một số nguyên 32 bit (4 byte), được thêm vào hàm băm trong một blockchain. Đây là con số các thợ đào cần tìm ra để nhận thưởng. Chẳng hạn, mining trên Ethereum blockchain sẽ giúp thợ đào nhận về 5 ETH.

Độ khó của việc xác định nonce trên một blockchain để thêm vào hàm băm là như nhau. Nếu trong một thời gian nhất định, các thợ đào không tìm ra số nonce phù hợp, dự án sẽ điều chỉnh độ khó của block đó. Nonce là một phần không thể thiếu trong quá trình khai thác các đồng tiền điện tử.