Block

Một Block, ở dạng đơn giản nhất, là một tập hợp dữ liệu kỹ thuật số.

Các giao dịch chuỗi khối được nhóm thành các khối.

Hãy nghĩ về một khối như một thư mục trên máy tính của bạn chứa một loạt các tệp có thể được mở và xem bởi bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào.

Bản thân các tệp là các giao dịch riêng lẻ xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định trên chuỗi khối.

Mỗi tệp chứa ai, cái gì, khi nào, ở đâu và tại sao của các giao dịch hiện tại, cũng như thông tin về khối trước khối hiện tại.

Đó là nơi xuất phát của thuật ngữ blockchain.

Mỗi khối được liên kết với khối trước đó để dữ liệu giao dịch có thể được xác nhận là chính xác và không bị giả mạo.

Về mặt kỹ thuật, các khối chứa dấu thời gian giao dịch và kiểm tra để đảm bảo số dư tài sản kỹ thuật số không được chi tiêu nhiều lần và chữ ký số khớp với các khóa công khai của tin nhắn.

Dữ liệu được ghi lại này là vĩnh viễn và công khai.

Các khối được thêm vào chuỗi khối bởi người xác thực hoặc người khai thác, những người này có cơ hội xác minh và xác nhận các giao dịch mạng bằng các phương pháp khác nhau tùy thuộc vào cơ chế đồng thuận của mạng của họ.

Nếu được chọn, người xác thực và người khai thác sẽ nhận được phần thưởng cho công việc của họ.