Giao thức cam reStake thanh khoản Ethereum đạt TVL 14 tỷ USD

Theo dữ liệu của DeFiLlama, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các giao thức cam reStake thanh khoản Ethereum đã đạt tới 14 tỷ USD.

5 giao thức hàng đầu về TVL:

  1. ether.fi: TVL đạt $6,396 tỷ USD, tăng 4,38% trong 24 giờ qua.
  2. Renzo (Chuỗi Ethereum): TVL đạt $2,831 tỷ USD, tăng 1,50% trong 24 giờ qua.
  3. Puffer Finance: TVL đạt $1,832 tỷ USD, tăng 1,49% trong 24 giờ qua.
  4. Kelp DAO: TVL đạt $1,154 tỷ USD, tăng 1,76% trong 24 giờ qua.
  5. Eigenpie: TVL đạt $1,01 tỷ USD, tăng 1,45% trong 24 giờ qua.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr