Giá trị vốn hóa thị trường của NVIDIA vượt Apple và lần Microsoft

Tổng giá trị vốn hóa thị trường 3,01 nghìn tỷ USD, vượt qua 3 nghìn tỷ USD của Apple và lần Microsoft, theo Flush. Mức tăng trưởng tích lũy của Nvidia trong năm là gần 150%.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr