Ethereum hoàn thành đợt shadow fork lần thứ 9 

Ethereum đã hoàn thành shadow for thứ 9, trước 15 giờ so với kế hoạch và tập trung vào việc kiểm tra bản cập nhật và phiên bản được sử dụng trong đợt hard fork Sepolia gần đây.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr