Dữ liệu: Vị thế mở của các tùy chọn BTC trên toàn bộ mạng là 21,63 tỷ USD và vị thế mở của các tùy chọn ETH là 10,11 tỷ USD.

Theo dữ liệu coinglass , giá trị danh nghĩa hiện tại của các vị thế mở quyền chọn BTC trên mạng là 21,63 tỷ USD và giá trị danh nghĩa của các vị thế mở quyền chọn ETH trên mạng là 10,11 tỷ USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr