Dữ liệu: TVL Base vượt qua Optimism, với mức tăng 9,91% trong 7 ngày

Theo dữ liệu của L2BEAT, Base TVL vượt qua Optimism(7,78 tỷ USD). Base TVL hiện được định giá ở mức 7,81 tỷ USD, với mức tăng 9,91% trong 7 ngày, trở thành mạng L2 lớn thứ hai lần Arbitrum .

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr