Doanh thu mining BTC tăng 68,6% so với ngày có thu nhập thấp nhất năm 2022

Các công ty mining đã kiên cường đối mặt với ngày doanh thu mining thấp nhất trong năm. Sự kiên cường đó được ủng hộ bằng  mức tăng 68,63% trong doanh thu khai thác trong vòng một tháng trở lại đây

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr