CoinGecko: 10 trong số 25 khoản thanh lý NFT lớn nhất là các khoản vay được hỗ trợ bởi BAYC

Theo thống kê của CoinGecko, việc vay bằng NFT làm tài sản thế chấp sẽ mang lại rủi ro, bao gồm cả việc bị thanh lý. Hãy cùng phân tích một số trường hợp thanh lý NFT nổi tiếng và xu hướng của chúng. Trong số 25 khoản thanh lý NFT lớn nhất, 10 khoản là khoản vay với BoredApeYachtClub (BAYC) làm tài sản thế chấp. Tổng thiệt hại của con nợ đối với 10 khoản vay do BAYC bảo lãnh là 754.000 đô la. Autoglyphs đứng thứ hai trong số các bộ sưu tập NFT với khối lượng thanh lý cao hơn. Trong số 25 khoản lỗ thanh toán khoản vay hàng đầu, Autoglyphs chiếm 4 trong số 25 khoản lỗ thanh toán khoản vay cao nhất, thể hiện khoản lỗ của con nợ là $372.000 (22,6%). CryptoPunks được bao bọc cũng chiếm 4 trong số 25 khoản thanh toán khoản vay tồi tệ nhất, nhưng với mức thiệt hại cho con nợ thấp hơn là 177.000 đô la (10,8%). ArtBlocks cũng không kém cạnh, ghi nhận 164.000 đô la (10,0%) trong khoản lỗ thanh lý tồi tệ nhất đối với các khoản vay được hỗ trợ bởi các dự án mà nó quản lý. Nghiên cứu xem xét các khoản thanh lý khoản vay Ethereum NFT tồi tệ nhất dựa trên tổn thất của con nợ được tính toán dựa trên chênh lệch giữa số tiền nợ cho vay và giá sàn thu hồi khi thanh lý, sử dụng dữ liệu giá sàn của SnowGenesis, CoinGecko NFT và NFT.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights