CoinGecko: 10 quốc gia khai thác Bitcoin có lợi nhuận cao nhất chủ yếu ở Châu Á và Châu Phi

CoinGecko đã đưa ra một bài báo nói rằng hóa đơn tiền điện trung bình của hộ gia đình để khai thác 1 BTC là 46.291,24 đô la, cao hơn 35% so với giá điện trung bình hàng ngày của 1 BTC là 30.090,08 đô la vào tháng 7 năm 2023. Chi phí điện trung bình của hộ gia đình ở châu Âu là cao nhất, ước tính khoảng 85.767,84 USD. Khu vực châu Á có chi phí trung bình thấp nhất cho những người khai thác độc lập ở mức 20.635,62 đô la để khai thác 1 BTC và khu vực này là khu vực duy nhất mà chi phí điện trung bình của hộ gia đình mang lại lợi nhuận cho những người khai thác độc lập. Khoảng cách giữa biểu giá điện thấp US$266,20 của Lebanon và biểu giá điện cao US$64.111,02 của Nhật Bản làm nổi bật sự chênh lệch về biểu giá điện trong khu vực. 10 quốc gia khai thác Bitcoin có lợi nhuận cao nhất do chi phí điện hộ gia đình thấp chủ yếu nằm ở Châu Á và Châu Phi: 1. Lebanon, 2. Iran, 3. Syria, 4. Ethiopia, 5. Sudan, 6. Libya, 7. Kyrgyzstan , 8. Ăng-gô-la, 9. Dimbabuê, 10. Bu-tan.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights