CEO Grayscale: Đội ngũ pháp lý đang tích cực xem xét ý kiến ​​của tòa án

Vào ngày 29 tháng 8, Giám đốc điều hành Grayscale Sonnenshein đã bày tỏ lòng biết ơn trên nền tảng xã hội của mình đối với phán quyết có lợi cho Grayscale của Tòa án lưu động Washington DC, cũng như sự hỗ trợ và khuyến khích của các nhà đầu tư. Ngoài ra, đội ngũ pháp lý của Grayscale đang tích cực xem xét ý kiến ​​của tòa án.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights