Aave đưa ra đề xuất ARC cho người dùng cam kết theo sự kiện hợp nhất của Ethereum

Một đề xuất mang tên ERC yêu cầu người dùng cam kết với PoS của Ethereum làm hệ thống quản trị mới, đồng thời trao quyền cho Aave triển khai bất kỳ nhánh Ethereum thay thế nào khác.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr