Vitalik tại KBW2023: So với các giải pháp lưu trữ không trạng thái, việc hết hạn trạng thái là lựa chọn có mức độ ưu tiên thấp

Theo tin ngày 5/9, tại Tuần lễ Blockchain Hàn Quốc KBW2023, Vitalik Buterin đã có bài phát biểu quan trọng nói rằng khách hàng ngày càng phải lưu trữ nhiều thứ hơn, giải pháp đầu tiên là ngừng lưu trữ dữ liệu lịch sử, đó là sử dụng EIP-444 (Execute ràng buộc dữ liệu lịch sử trong máy khách), giải pháp thứ hai là chuyển trách nhiệm lưu trữ trạng thái sang một nút chuyên dụng và giải pháp thứ ba là di chuyển đối tượng cũ ra khỏi trạng thái. EIP-444 có nghĩa là khách hàng phải ngừng cung cấp các tiêu đề, nội dung và biên nhận lịch sử trong hơn một năm trên lớp p2p. Khách hàng có thể xóa (cắt bớt) các dữ liệu lịch sử này cục bộ.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights