Việc tòa án bác bỏ vụ kiện tập thể là một thắng lợi to lớn khác cho thế giới tiền điện tử và các nhà phát triển phần mềm

Giám đốc pháp lý của Uniswap, Marvin Ammori, đã đăng trên giao thức này chủ yếu để sử dụng “hợp pháp” và các nhà phát triển giao thức không chịu trách nhiệm pháp lý khi những người khác lạm dụng giao thức, một xu hướng rõ ràng ở tòa án. Golden Finance từng đưa tin thẩm phán Katherine Polk Failla nhận thấy một số cáo buộc “thiếu cơ sở xác thực” và vụ kiện tập thể chống lại Uniswap đã bị bác bỏ. Thẩm phán cho rằng do tính chất phi tập trung của giao thức, danh tính của những người phát hành mã thông báo gian lận về cơ bản là không xác định và không thể biết được, khiến các nguyên đơn bị tổn hại có thể xác định được nhưng không có bị đơn nào có thể nhận dạng được.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights