Ủy ban Hạ viện Texas bác bỏ Dự luật hạn chế các ưu đãi khai thác Bitcoin

Theo tin tức ngày 2 tháng 6, theo Giám đốc điều hành Quỹ Satoshi Action và Lianchuang Dennis Porter, ủy ban của Hạ viện Texas đã không thông qua dự luật SB1751, được gọi là dự luật chống khai thác. Như đã báo cáo trước đó, Thượng viện Texas đã thông qua Dự luật 1751, sẽ sửa đổi một phần luật thuế và tiện ích của tiểu bang để tăng các hạn chế đối với các công ty khai thác tiền điện tử.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights