TVL của LDO tăng hơn 1 tỷ đô la trong vòng 2 tuần

Nguyên nhân chính là nền tảng này nắm giữ một số lượng lớn các token stETH .

Tổng số ETH được staking vào hợp đồng thông minh Merge thông qua Lido đã tăng từ 3,5 triệu vào ngày 13 tháng 6 lên 4,18 triệu ngày hôm nay.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr