Trò chơi sinh thái TON Hamster Kombat cho biết cơ sở người dùng của nó đã vượt quá 100 triệu

Trò chơi sinh thái TON Hamster Kombat đã thông báo trên nền tảng X rằng cơ sở người dùng của nó đã vượt quá 100 triệu.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr