Tổng vốn hóa thị trường toàn cầu của các loại tiền kỹ thuật số

Theo dữ liệu của Feixiaohao, tổng giá trị thị trường toàn cầu là 1.139,862 tỷ USD, với mức tăng trong 24 giờ là -1,84% và mức tăng trong 7 ngày là -7,86%.Trong số đó, giá trị thị trường của BTC là 523,269 tỷ USD, chiếm 45,91% tổng giá trị thị trường toàn cầu và giá là 26.400 USD (-3,8%)

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr