Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin TQ: Hướng tới tương lai của trí tuệ nhân tạo, web3.0…

Triển lãm Công nghiệp Dữ liệu lớn Quốc tế Trung Quốc năm 2023 đã khai mạc tại Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Wang Jiangping của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin tuyên bố rằng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin sẽ tăng cường tích hợp dữ liệu lớn và nền kinh tế thực, đồng thời thúc đẩy công nghiệp hóa mới. Tăng cường nghiên cứu công nghệ cốt lõi then chốt, phối hợp và thúc đẩy các dự án tái thiết nền tảng công nghiệp và các dự án nghiên cứu thiết bị kỹ thuật lớn, đồng thời lên kế hoạch cho các ngành tương lai như trí tuệ nhân tạo, web3.0, điện toán tiên tiến, 6G, v.v., để hình thành năng lực cạnh tranh mới trên con đường mới. Không ngừng cải thiện khả năng cung cấp mạng, đẩy nhanh phạm vi phủ sóng sâu của mạng quang 5G và Gigabit, tạo ra kiến ​​trúc mạng và hệ thống cung cấp điện toán tích hợp đám mây và mạng, tích hợp mạng và điện toán, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự đổi mới và phát triển của mạng lớn ngành dữ liệu. Đẩy nhanh việc phát triển thị trường phần tử dữ liệu, xây dựng hệ thống dữ liệu cơ bản, thúc đẩy xây dựng nền tảng đăng ký dữ liệu quốc gia thống nhất và nền tảng dịch vụ đánh giá tài sản dữ liệu, tăng cường thực hiện các tiêu chuẩn quốc gia về quản lý dữ liệu và kích thích tiềm năng giá trị của các phần tử dữ liệu .

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr