Tây Ban Nha tạo điều kiện cho sự phát triển của Decentraland

Chính phủ Tây Ban Nha tin tưởng vào sự phát triển của Metaverse trong nước, mà cụ thể là Decentraland và sẽ tạo điều kiện cho sản phẩm này phát triển.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr