Statemind công bố báo cáo kiểm toán Lido Finance V2, phát hiện 120 vấn đề

Theo ghi nhận của Tiendientu, công ty kiểm toán và bảo mật blockchain, Statemind, công bố báo cáo kiểm toán Lido Finance V2. Quá trình kiểm toán phát hiện tổng cộng 120 vấn đề, bao gồm 2 vấn đề nghiêm trọng và 8 vấn đề có rủi ro cao và 17 vấn đề ở mức trung bình.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr