Space ID đấu giá hoàn tất 10 tên miền.bnb xịn

Space ID thông báo trên twitter rằng 10 tên miền vừa đấu giá thành công trên Binance NFT. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr