Series BAKC NFT khởi động lại 2,5% tiền bản quyền

Series NFT của Bored Ape Kennel Club (BAKC) khởi động lại để thu 2,5% tiền bản quyền. Theo dữ liệu của NFTGo, giá sàn NFT của sê-ri BAKC đã tăng khoảng 42,2% trong ba ngày qua và giá sàn hiện tại của sê-ri này trên OpenSea là 8,7 ETH.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr