Sàn Hotbit tạm ngừng giao dịch, gửi tiền do cái buộc liên quan với tội phạm

Sàn Hotbit có trụ sở chính tại Hong Kong đang tạm ngừng các hoạt động giao dịch, gửi rút tiền do một cựu nhân viên bị cáo buộc tham gia vào một dự án trong năm 2021 liên quan đến tiền quỹ của người dùng.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr