Only1 (LIKE) ra mắt nền tảng nhắn tin Web3 xMS

Only1 chính thức ra mắt dịch vụ nhắn tin dành cho tất cả người dùng Web3 dưới sự hợp lực cùng với Bonfida và Notifi Network.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights