Okay Bear trở thành NFT lớn nhất về khối lượng giao dịch bằng USD trên Solana

Theo dữ liệu CryptoSlam, tổng khối lượng giao dịch của NFT Okay Bear đã vượt quá 200 triệu USD, vượt qua SolanaMonkeyBusiness để trở thành NFT lớn nhất về khối lượng giao dịch bằng USD trên Solana.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights