Nội Mông (Trung Quốc) sử dụng blockchain để tối ưu hóa môi trường kinh doanh

Tòa án Nhân dân cấp cao của khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc) đã thông qua đề xuất sử dụng blockchain để tối ưu hóa môi trường kinh doanh. Khi có giao dịch hoặc tranh chấp xảy ra, các bên có thể sử dụng công nghệ lưu trữ của blockchain để đối chiếu kịp thời và nộp cho tòa án. 

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr