Nhóm khai thác Binance sẽ tạm dừng phân phối thu nhập khai thác DASH

Tin tức vào ngày 22 tháng 5, theo thông báo chính thức, do tình huống mới nhất trong quá trình kích hoạt DashCorev19, mạng Dash (DASH) đã tạm dừng cập nhật các khối mới. Do đó, nhóm khai thác Binance sẽ tạm dừng phân phối phần thưởng khai thác DASH cho đến khi khối DASH hoạt động trở lại mà không cần thông báo thêm.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr