Nhật Bản xem xét lại mức thuế doanh nghiệp đối với công ty tiền điện tử từ năm 2023

Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) của chính phủ Nhật Bản và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) sẽ xem xét việc đánh thuế doanh nghiệp đối với các công ty tiền điện tử từ năm 2023.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr