Người sáng lập Ordinals thông báo chuyển giao quyền kiểm soát cho một nhà phát triển duy nhất

Casey Rodarmor, người sáng lập giao thức Bitcoin NFT Ordinals, cho biết trên Twitter rằng ông đã từ chức với tư cách là người duy trì chính của giao thức và bàn giao quyền kiểm soát dự án cho một nhà phát triển tên là Raph. Tôi đã không thể dành cho Ordinals sự chú ý mà họ đáng được nhận, và Raph đã đồng ý làm người duy trì chính. Công việc của Raph trên Ordinals sẽ được tài trợ hoàn toàn bằng tiền đóng góp. Mặc dù chức danh của Rodarmor đã thay đổi nhưng anh ấy vẫn sẽ tham gia vào dự án. Raph giải thích trong một cuộc phỏng vấn rằng Rodarmor không muốn trở thành nhân vật của công chúng như các Ordinals hiện tại.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights