Nền tảng email Web3 Mailchain thêm hỗ trợ cho tên miền .bnb và .arb

Vào ngày 22 tháng 5, nền tảng email Web3 Mailchain đã thông báo rằng nó hiện hỗ trợ các tên miền .bnb của Arbitrum và .NBChain của BNBChain thông qua tích hợp với SPACEID. Chủ sở hữu tên miền cần tạo một tài khoản Mailchain và sau khi liên kết với địa chỉ giữ tên miền, anh ta có thể sử dụng Mailchain để gửi hoặc nhận email và tương tác với các ứng dụng, DAO, dự án hoặc cộng đồng.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr