Moonbirds đã thành lập “Ủy ban cộng đồng PROOF + Moonbirds”

Dự án NFT Moonbirds đã công bố thành lập “Ủy ban cộng đồng PROOF+Moonbirds”. Những người nắm giữ nó đã đề cử 10 thành viên cộng đồng để đại diện cho nhu cầu và tầm nhìn của cộng đồng PROOF và Moonbirds. Ủy ban sẽ gặp lãnh đạo PROOF hai ngày một lần tuần để thúc đẩy Moonbirds Cộng tác nhiều hơn và trở thành kênh phản hồi cho nhóm PROOF. 10 thành viên hiện tại của Hội đồng cộng đồng bao gồm: @marloljohnson, @EBMDCrypto, @yukokosaka, @KyleRiggins, @cropcircle_eth, @AxuETH, @Lakoz_, @philip_yoong, @DrewBarman, @maskzilla_eth.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr