LINE thử nghiệm đặt avatar bằng NFT

Phần mềm nhắn tin LINE của Nhật Bản khởi chạy Profile NFT trong phiên bản thử nghiệm vào ngày 8/7.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr