Justin Sun tuyên bố quyên góp một lượng trong quỹ 1 triệu ETH khi Hard Fork thành công

Justin Sun sẽ quyên góp lượng lớn ETH trong quỹ 1 triệu ETH để phát triển hệ sinh thái Ethereum thông qua nền tảng Poloniex nếu Hard Fork thành công.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr