Intros thành công huy động 1,3 triệu đô la vòng Seed

Intros là công ty startup về cơ sở hạ tầng Web 3 vừa huy động thành công 1,3 triệu đô la do Neo dẫn đầu, với sự tham gia của SeedClubVentures, BehindGeniusVentures, TSVCap, BrutalistVC,…

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights