Huawei đã đăng ký nhãn hiệu liên quan đến GPT “HUAWEI NETGPT”

Ứng dụng Tianyancha cho thấy rằng gần đây, Huawei Technologies Co., Ltd. đã đăng ký nhãn hiệu “HUAWEINET GPT”, được phân loại quốc tế là một công cụ khoa học và tình trạng nhãn hiệu hiện tại đang được áp dụng. 

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr