Honduras thu hút khách du lịch thông qua Bitcoin Valley

Một số doanh nghiệp ở thị trấn du lịch Santa Lucia (Honduras) hiện đang chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin với hy vọng nó có thể thúc đẩy chi tiêu du lịch. Ngoài ra Chính phủ nước này cũng đang thúc đẩy nhiều chương trình về tiền điện tử.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr