Hodlnaut tạm ngừng việc rút tiền của khách hàng

Công ty cho vay tiền điện tử có trụ sở tại Singapore Hodlnaut đã tạm dừng việc rút tiền của khách hàng và ngừng tất cả các hoạt động, với lý do điều kiện thị trường tiền điện tử đang suy thoái.

Một thông tin cho rằng Hodlnaut đang nắm giữ khoảng 500 triệu đô la của khách hàng.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr