Giá trị NFTs Ethereum đã bị đánh cắp lên đến 25 triệu đô la

Theo thống kê của Dune, thì số lượng NFT Ethereum đã bị đánh cắp được cập nhật như sau:

MAYC: 268
Clonex: 202
Azuki: 153
BAYC: 130

Xem chi tiết: Tại đây

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr